CHINA
NATIONAL CO-ORDINATOR:
Professor Ji-yao Jiang, Renji Hospital
tel 021 5090 9513
email
 

PARTICIPATING HOSPITALS IN CHINA

Back to countries
BACK TO COUNTRIES

Renji Hospital
Shanghai Second Medical University, 1630 Dongfang Road, Shanghai 200127

Ji-yao Jiang, National Co-ordinator